Shorty's

Shorty's Doh Doh Bushings Yellow (92a)

Shorty's Doh Doh Bushings

Color: Yellow 

Medium Softness  (92a)